Műkörmös szalon nyitása – Egészségügyi jogszabályok

6/1969. (IX. 4.) EüM rendelet A fodrász-, a kozmetikus- és a lábápolóipar, valamint a körükbe tartozó tevékenységekfolytatásának közegészségügyi szabályairól 6/1969. (IX. 4.) EüM rendelet A fodrász-, a kozmetikus- és a lábápolóipar, valamint a körükbe tartozó tevékenységek folytatásának közegészségügyi szabályairól A könnyűipari miniszterrel, a belkereskedelmi miniszterrel és a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben a következőket rendelem. 1. § […]

-

6/1969. (IX. 4.) EüM rendelet

A fodrász-, a kozmetikus- és a lábápolóipar, valamint a körükbe tartozó tevékenységekfolytatásának közegészségügyi szabályairól

6/1969. (IX. 4.) EüM rendelet

A fodrász-, a kozmetikus- és a lábápolóipar, valamint a körükbe tartozó tevékenységek folytatásának közegészségügyi szabályairól

A könnyűipari miniszterrel, a belkereskedelmi miniszterrel és a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben a következőket rendelem
.

1. § (1) A fodrász-, a kozmetikus- és a lábápolóipar, valamint az e körbe tartozó tevékenységek (a továbbiakban együtt: fodrászipar) folytatásánál az egészségügyi követelmények biztosítása érdekében e rendelettel kiadott közegészségügyi szabályokat kell alkalmazni.

(2) A közegészségügyi szabályokat az Egészségügyi Közlöny, a Könnyűipari Értesítő, a Kereskedelmi Értesítő, az OKISZ Értesítő közli.

2. § (1) A rendelet hatálybalépésekor már működő fodrászipari üzemben (üzletben) a közegészségügyi szabályoknak – e rendelet hatálybalépéséig hatályban volt 3141/1/1949. (IX. 20.) NM rendelet 24. §-ában foglaltakon túlmenő – rendelkezéseit a közegészségügyi szabályokban megállapított határidőig folyamatosan kell végrehajtani.

 (2) A közegészségügyi szabályzat egyes rendelkezései alól 5000-nél kevesebb lakosú községekben, a külterületeken az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes városi intézete, magánkisiparos ipargyakorlása esetén a KIOSZ meghallgatásával, indokolt esetben eltérést engedélyezhet.

4. § Ez a rendelet 1970. január hó 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a 3141/1/1949. (IX. 20.) NM rendelet 24. §-a hatályát veszti.

fodrász-, a kozmetikus- és a lábápolóipar, valamint körükbe tartozó tevékenységek folytatásának közegészségügyi szabályairól  (Az egészségügyi miniszter 6/1969. (IX. 4.) EüM rendelete alapján)

I. Helyiség

1. A fodrász-, a kozmetikus- és a lábápolóipar, valamint körükbe tartozó tevékenység (a továbbiakban együtt: fodrászipar) folytatására külön bejáraton át megközelíthető száraz helyiséget (helyiségeket) kell biztosítani. Pincehelyiségben fodrászipari tevékenységet folytatni nem szabad.

2. A fodrászipar gyakorlására szolgáló helyiség közelében olyan szennyező forrás (szemét-, trágyatároló, űrgödrös árnyékszék stb.) vagy egyéb olyan létesítmény, mely azt bűzzel árasztaná el, vagy legyek, kártékony rovarok és rágcsálók elszaporodását okozhatná – nem létesíthető, csupán a mindenkor érvényben levő közegészségügyi előírásokban meghatározott védőtávolságon kívül. Ilyen szennyező forrás közelében (védőtávolságon belül) fodrászipari üzemet telepíteni és fenntartani nem szabad.

3. A helyiség(ek) méreteit, beosztását a várható forgalomnak megfelelően kell megszabni. A méretek számításánál egy munkahelyre a vendégek várakozóhelyét a kiszolgálási és közlekedési teret is figyelembe véve, általában 6 m2-t kell számítani. A belmagasság a lakószobákra megállapított belmagasságnál kevesebb nem lehet.

4. A helyiség(ek) padlózatát résmentes, könnyen mosható, tisztítható felületű burkolattal kell fedni.

A helyiség(ek) falait másfél méter magasságban mosható felülettel kell kiképezni.

A helyiség(ek)et lakás, vagy hálóhelyiség céljára felhasználni és azokban az ipar gyakorlásán kívül egyéb ténykedést folytatni nem szabad. Tilos a közterületről nyíló üzlethelyiség felől a lakás felé bejáratot létesíteni.

5. A 8 vagy ennél több munkahellyel rendelkező üzlethelyiséghez a várakozó résztől elkülönített fogasos ruhatári részt (fülkét) kell biztosítani a vendégek részére. Ennél kevesebb munkahellyel rendelkező üzlethelyiségben a ruhatári részt a várakozó részben elkülönített, kellő számú ruhafogas is pótolhatja. A kozmetikai kezelésre várakozók részére a kozmetikus ipar tevékenységi köréről szóló 9/1968. (IX. 21.) Kip. M rendelet 5. § (3)-(4) és 6. § (1)-(2) bekezdésben előírtakat kell biztosítani.

6. A dolgozók részére 5 dolgozóig külön öltözőhelyet, 5 létszámon felül öltözőhelyiséget kell biztosítani, utcai és mukaruháik elhelyezésére, megfelelő számú, erre a célra alkalmas öltözőszekrény beállításával. Ezenkívül gondoskodni kell a dolgozók tisztálkodási és kézmosási lehetőségeiről, valamint létszámuknak megfelelő illemhely (árnyékszék, WC) biztosításáról. Ha a különnemű dolgozók száma a 10 főt eléri, illetve meghaladja, a létszámnak megfelelő számú illemhelyet nemek szerint elkülönítve kell biztosítani. A férfi részleghez vizeldét szükséges létesíteni.

A 8 vagy ennél több munkahellyel rendelkező üzlethelyiséghez a vendégek számára külön illemhelyről kell gondoskodni. Ennél kevesebb számú munkahely esetében a külön illemhelytől el lehet tekinteni.

Az illemhelyeket előtérrel kell kiképezni. Az előtérben kézmosó berendezést kell felszerelni és használatukhoz kézmosószert, illetve eszközöket (szappan, körömkefe, törölköző) rendszeresen biztosítani kell. Ahol erre lehetőség van, ajánlatos a kézmosó berendezés mellé automatikus kézszárító berendezés felszerelése.

7. Közművesített településeken a víznyerést, valamint a keletkezett szennyvíz (fekália, mosó, mosogatóvíz stb.) elvezetést a közműhálózatba való bekapcsolás útján kell megoldani.

Közművesített fodrászipari üzletben az egyes munkahelyekhez keverőcsappal ellátott hideg-melegvizet szolgáltató mosdófelszerelést kell létesíteni és biztosítani kell a vendégek és kiszolgáló személyzet részére a mosdáshoz, kéz- és hajmosáshoz, stb. szükséges melegvíz-szolgáltatást. Ahol közművesítés nincsen, de házi közműpótló berendezés létesítésére lehetőség van, hasonló felszerelést kell alkalmazni.

Amennyiben a település nincsen közművesítve, és a közművesítés közműpótló berendezés létesítése útján sem oldható meg, úgy kézmosás céljára falra szerelt, csappal ellátott, megfelelő űrtartalmú, kellő számú fali víztartályt kell a mosdók fölé alkalmazni. A tartály(-ok) vizét naponta és szükség szerint gyakrabban is friss, ivóvízminőségű vízzel kell felcserélni. A tartály(-okat) hetenként legalább egy alkalommal fertőtleníteni kell (pl. nátriumhypochlorit- vagy chloramin oldattal), utána vízzel többszörösen ki kell öblíteni.

Az ipar gyakorlásához csak ivóvízminőségű víz használható. A szennyvíz gyűjtéséről, eltávolításáról és ártalmatlanná tételéről közmű – illetőleg közműpótló berendezés – hiánya esetében a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően kell gondoskodni.

8. A helyiség(ek)ben gondoskodni kell a munkahelyek jó megvilágításáról. Törekedni kell a kellő mértékű természetes megvilágítás biztosítására. Mesterséges megvilágítás esetén a finom munkahelyekre előírt (min. 300 lux) megvilágítási erősséget kell alkalmazni. Ha a megfelelő természetes világítás nem biztosítható (pl. pályaudvar, fürdő, színház, stb. épületben történt elhelyezés esetén), úgy a kisebb, 1-2 munkahelyes üzlethelyiségek természetes megvilágításától – megfelelő villanyvilágítás esetén – el lehet tekinteni. Természetes megvilágítás esetén a helyiségek megvilágítási aránya legalább egyhatod legyen.

9. A helyiség(ek)ben rendszeres, lehetőleg természetes szellőzésről kell gondoskodni. Amennyiben az kellő mértékben nem valósítható meg, mesterséges szellőző berendezést kell alkalmazni, amelynek óránként kétszeres légcserét kell teljesítenie.

10. A fűtési idény idejére gondoskodni kell a helyiség(-ek) megfelelő fűtéséről.

11. A helység(ek)ben az ipar gyakorlását nem szolgáló tárgyakat tartani, vagy oda állatot bevinni nem szabad.

II. Felszerelési tárgyak, munkaeszközök

12. A felszerelési tárgyakat, munkaeszközöket és edényeket állandóan jó karban, használható állapotban, szennyeződéstől védetten, tisztán kell tartani. Hengerkefét, púderpamacsot, hibás, vagy rozsdás eszközt használni nem szabad. Porozóbojt (púderpamacs) helyett porfúvó készüléket, tiszta kendőt, vagy használatlan gyapotpamacsot szabad használni, mely utóbbit azonban ismételten felhasználni tilos.

Szivacs használatát lehetőleg kerülni kell, amennyiben használatára szükség van, úgy azt használat után vízcsap alatt alaposan ki kell öblíteni, majd hatásos fertőtlenítő oldatba (pl. 1 ezrelékes Sterogenol) kell helyezni. Újabb használat esetén a szivacsból a fertőtlenítő oldatot vízcsap alatt ki kell öblíteni. Szivacs használata helyett higienikusabb eljárás az arcnak folyóvízzel való lemosása és utána frissen mosott és vasalt kendővel szárazra törlése.

13. Halottak nyírásához és borotválásához használt eszközöket külön tokban és rekeszben kell tartani és rendeltetésüknek megfelelően meg kell jelölni. Ezeket az eszközöket más célra használni nem szabad és minden használat után megfelelően, gondosan fertőtleníteni kell.

14. Gondoskodni kell a munkaeszközök folyamatos tisztításáról és hatásos fertőtlenítéséről. Eszerint a fémeszközöket (borotvákat, ollókat stb.) használatuk után tisztára kell mosni, majd 5-6 percre hatásos fertőtlenítő (pl. 1 ezrelékes Sterogenol, 1-2 ezrelékes Neomagnol) oldatot tartalmazó edénybe kell helyezni.

A hajnyíró gépet minden használat után tiszta ruhával meg kell törölni és erre alkalmas fúvó-tisztító eszközzel a gép fogai közül a hajszálakat el kell távolítani.

15. A hajhullámosításhoz használt eszközöket (csíptetők, hajtűk stb.) naponta legalább egyszer, de szükséghez képest többször is száraz hővel, vagy kifőzéssel fertőtleníteni kell. Főzést nem tűrő (műanyag) eszközöket (pl. a manikürös áztató tálak, kozmetikai arclemosó tálak, pedikűrös medencék, vagy női fodrászathoz használatos hajbodorító, hajcsattok stb.) a borotvák és ollók fertőtlenítésére előírt vegyszerekkel, azonos módon kell fertőtleníteni. Papírból készült eszközöket ismételten felhasználni nem szabad, azokat egyszeri használat után meg kell semmisíteni.

16. A szappanozó pamacsot (ecsetet) minden használat után folyóvízzel alaposan ki kell mosni és hatásos fertőtlenítő (pl. 1 ezrelékes Neomagnol, 1 ezrelékes Sterogenol) oldatba kell mártani. Újabb használat előtt folyóvízben ismételten át kell öblíteni. Szappanhabban szappanozó pamacsot (ecsetet) tartani nem szabad. Az arcról eltávolított szappanhabot az arcra visszakenni tilos.

17. Timsót és fertőtlenítő rudacskát minden használat után és előtt folyóvízben gondosan le kell mosni.

18. A fejtámlák tisztaságát perforált, vagy összefűzött papírtömb használatával kell védeni, melynek felső lapját minden vendég után le kell szakítani és meg kell semmisíteni. A fejtámlára papírtömb helyett vendégenként váltott tiszta kendőt is lehet alkalmazni. Könnyen tisztítható anyagból készült, vagy ilyen műanyaggal borított fejtámla esetében a papírtömb, vagy kendő használatát mellőzni lehet. Ebben az esetben a fejtámlát minden vendég után fertőtlenítő szerrel kell lemosni.

19. A forgalomnak megfelelő mennyiségű, valamint a váltáshoz szükséges tartalék fehérneműt (törölköző, lepedő, terítő, kendő, fejkendő stb.) készenlétben kell tartani úgy, hogy minden vendég frissen mosott és vasalt, tiszta fehérneműt kapjon. A tiszta fehérneműt a szennyestől elkülönítve kell tárolni. A fehérnemű tárolására szolgáló tartályokat, vagy rekeszeket állandóan tisztán kell tartani.

20. Vendégek kiszolgálásával foglalkozó személyek munka közben fehér, világos színű és állandóan tisztán tartott munkaruhát (munkaköpenyt) kötelesek viselni. Sötét színű munkaruhát (munkaköpenyt) csak hajfestésnél szabad használni. A mukaruhát az 5/1968. (V. 30.) Kip. M. rendelet értelmében a munkáltató köteles a munkavállalók rendelkezésére bocsátani. Ugyancsak a munkáltató gondoskodik a törölközők, lepedők, terítő kendők, fejkendők, hajhálók stb. tisztításáról, javításáról.

A kiszolgáló személyek kötelesek kezüket és körmeiket állandóan tisztán tartani. Minden vendég kiszolgálása előtt és illemhely használata után kezüket meg kell mosniok.

21. Olyan vendéget, aki bőr-, szakáll-, hajbetegségben szenved, illetőleg erre gyanús, csak a magával hozott tiszta eszközökkel és kendőkkel szabad kiszolgálni. Kiszolgálás után a hozott eszközöket, kendőket stb. magával kell vinnie. A kiszolgáló személy köteles kezét azonnal szappannal, kézmosókefével megmosni és fertőtlenítő szert tartalmazó vízzel leöblíteni. A használat után azonnal fertőtleníteni kell a munkaszéknek fertőződésnek kitett, illetve a beteg testrésszel érintkezésbe került részeit.

22. A haj, köröm ápolására, festésére csak a vonatkozó rendeletnek és a szabványoknak megfelelő, engedélyezett készítményeket (vegyszert) szabad használni.

A kozmetikai készítmények előállítása és forgalomba hozatala tárgyában 8/1959. (II. 12.) Korm. rendelet, valamint ennek végrehajtása tárgyában kiadott 1/1959. (II. 22.) Élm. M. rendelet (Eü. K. 1959. 6. sz.) és ezt kiegészítő 1/1963. (II. 20.) Élm. M. rendelet (Eü. K. 1963. 6. sz.) intézkedései az irányadók.

23. A munkavégzéshez csak biztonsági előírásoknak megfelelően működő és engedélyezett munkaeszközök (gépek) használhatók.

24. Sérülések ellátására üvegdugós edényben 8-10 cm3 jódtinktúrát és steril gyorskötést készletben kell tartani. Az elhasznált anyagot folyamatosan pótolni kell.

25. Folyamatos fertőtlenítés biztosítása érdekében készletben kell tartani a szükséges mennyiségű fertőtlenítő anyagot; pótlásáról, valamint állandó készletben tartásáról a munkáltató köteles gondoskodni. A fertőtlenítő oldatokat naponta cserélni kell.

26. A munkavállalókat munkábalépés előtt a kéz, az eszközök stb. fertőtlenítésére, a fertőtlenítő szerek használatára és kezelésére ki kell oktatni. Fel kell hívni figyelmüket, hogy fertőtlenítő oldatok használata után kezüket folyóvízben jól öblítsék le és töröljék szárazra.

A kéz bőrének megóvása végett védőkenőcsöt kell számukra juttatni a 179/1955. (Eü. K. 20.) EüM utasítás és annak 1. számú mellékletében szereplő 59. pont rendelkezése alapján. Olyan munkafolyamat mellett, melynek végzése közben a kezek bőrének lobosodása előállhat, indokolt a védő- (gumikesztyű juttatása és viselése.

III. Takarítás

27. A munka- és mellékhelyiségek naponként való takarításáról és folyamatos tisztántartásáról gondoskodni kell. A hidegpadlós helység padozatát, vagy a vizet át nem eresztő padlóburkolatot naponta fertőtlenítő anyagot tartalmazó vízzel kell felmosni. Viasszal be nem eresztett padlót naponta seperni kell és legalább havonta egyszer lúgos vízzel fel kell súrolni.

28. A berendezési tárgyakat naponta portalanítani kell. Felszerelési tárgyak, eszközök, műszerek stb. elhelyezésére szolgáló szekrényeket, fiókokat, polcokat kívül-belül hetenként egyszer le kell mosni. A mosdókagylókat, munkaasztal lapokat erre alkalmas tisztítószert tartalmazó meleg vízzel naponként le kell mosni, utána folyamatosan tisztán kell tartani.

29. Ablakokat, függönyöket legalább 4 hetenként tisztíttatni kell. A falakat naponta le kell porolni. A meszelt falakat évenként, de szükség szerint gyakrabban is újra kell meszeltetni. A festett falakat háromévenként, de szükség esetén korábban is újra kell festetni, illetőleg mázoltatni. A lehullott csempéket azonnal pótoltatni kell. A berendezést (bútorzat) karbantartását, mázolását szükség szerint folyamatosan el kell végezni.

30. A levágott hajat minden vendég után azonnal, az egyéb hulladékot pedig szükség szerint naponta többször gondosan össze kell seperni és jól záródó fedéllel ellátott tartályba helyezve kell tárolni. A tartályt naponta ki kell üríteni, kívül-belül ki kell takarítani és fertőtleníteni. A szemét eltávolításáról a hatályos köztisztasági rendelet és az erre vonatkozó önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően kell gondoskodni.

31. A rovarok (légy, szúnyog, poloska, tetű, csótány stb.) és rágcsálók (patkány, egér stb.) elleni védekezés, illetve irtásuk tekintetében a 3/1964. (X. 30.) EüM rendelet VI. fejezetében foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell eljárni.

32. E közegészségügyi szabályoknak a tisztaságra, tisztántartásra és fertőtlenítésre vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha a kiszolgálás a vendég lakásán történik.

IV. Végrehajtás és ellenőrzés

33. A rendelet hatálybalépésekor működő fodrászipari üzemekben (üzletekben) a jelen közegészségügyi szabályoknak a rendelet hatálybalépéséig hatályban volt 3141/1/1949. (IX. 20.) NM rendelet 24. §-ában foglaltakon túlmenő rendelkezéseit 1980. év végéig folyamatosan kell végrehajtani.

34. Az üzlethelyiségben és az üzlethelyiségen kívül használt eszközöket, tartályokat, szereket, anyagokat, fehérneműt, valamint az ezek befogadására szolgáló göngyöleget (táskát, dobozt stb.) az ellenőrzésre jogosult egészségügyi szervek kívánságára meg kell mutatni.

Forrás: http://www.antsz.hu/